fb

   

Urząd Miejski  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

3801184
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
655
2106
11916
15737
38690
64209
3801184

Forecast Today
1104

Online (15 minutes ago):18
18 guests

Twoje IP:3.238.117.130
   

Szukaj w serwisie...  

   

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

(Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi do niego załącznik.

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 2

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a. Samorządy Klasowe

b. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem”

c. Sekcje Samorządu Uczniowskiego

2. Samorządy klasowe liczą po 2 osoby.

3. Zarząd liczy 2 osoby- Przewodniczącego oraz zastępcę.

4. Kadencja Samorządów Klasowych trwa 1 rok.

5. Kadencja Samorządu Uczniowskiego oraz Sekcji SU trwa 1 rok.

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 3

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

c. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie

 z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem

e. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu

2. Ponadto Samorząd Uczniowski:

a. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki

b. opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz system nagradzania i karania

c. sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom, spełniającym określone warunki

IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego

§ 4

I. Zasady ogólne

1. Wybory są powszechne i dobrowolne czyli prawo wybierania ma każdy zainteresowany uczeń Szkoły Podstawowej nr 13.

2. Nie mają prawa wybierania uczniowie, którzy otrzymali naganę wychowawcy lub Dyrektora

 w okresie odbywających się wyborów.

3. Wybory są równe czyli uczniowie biorą udział w wyborach na równych zasadach.

4. Wybory są bezpośrednie czyli uczniowie wybierają przewodniczącego SU bezpośrednio, głosować można tylko osobiście.

5. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu (zasady ustalają samorządy klasowe).

6. Wybory zarządza Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 lub opiekun SU w porozumieniu

 z Dyrektorem w czerwcu.

7. Kadencja przewodniczącego SU trwa jeden rok szkolny.

II. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego SU

1. Prawo do zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego SU mają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 13.

2. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte podpisami co najmniej 15 uczniów.

3. Kandydat na przewodniczącego musi spełniać następujące warunki:

3.1 musi posiadać wysoką kulturę osobistą oraz łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami

 i osobami dorosłymi

3.2 musi mieć zgodę i poparcie wychowawcy oraz innych nauczycieli uczących w danej klasie

3.3 dodatkowo powinien:

- uzyskać średnią ocen co najmniej 4,00 na koniec poprzedniej klasy

- musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania

4. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 9 dni od daty zarządzenia wydanego przez Dyrektora.

5. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, klasę, wiek oraz wykaz uczniów popierających zgłoszenie zawierający ich imiona, nazwiska, klasę oraz własnoręczny podpis.

6. Poparcia można udzielić tylko jednemu kandydatowi.

III. Komisja wyborcza

1. Szkolna Komisja Wyborcza liczy 6 osób, losowo wybranych przez Opiekuna Samorządu spośród kandydatów zaproponowanych przez każdą z klas (po jednym uczniu z klasy), w obecności przedstawicieli Samorządów Klasowych.

2. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają Opiekunowie Samorządu lub nauczyciele

 w poszczególnych klasach.

IV. Karty do głosowania

1. Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska osób kandydujących do stanowiska przewodniczącego SU.

2. Karta może być zadrukowana tylko po jednej stronie.

V. Głosowanie

1. Głosowanie odbywa się na dwóch wyznaczonych godzinach lekcyjnych, tak aby umożliwić udział wszystkim uczniom szkoły.

2. Uczeń osobiście oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie z prawej strony jego nazwiska znaku „x”.

3. W przypadku zaznaczenia większej liczby kandydatów głos uznaje się za nieważny.

VI. Ogłoszenie wyników

1. Wybrana komisja wyborcza po dokładnym przeliczeniu głosów ogłasza wyniki w ciągu 2 dni od terminu głosowania.

2. Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów zostaje mianowany przewodniczącym SU do ostatniego dnia roku szkolnego.

3. Działalność swoją rozpoczyna w dniu ogłoszenia wyników.

V. Kompetencje władz Zarządu

§ 5

1. Przewodniczący Zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.

2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

VI. Posiedzenia Zarządu

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu.

2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym harmonogramem, powiadamiając członków Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem spotkania.

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez przestrzegania 7-dniowego terminu.

4. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum).

VII. Tryb podejmowania uchwał

§ 7

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.

3. Opinie Zarządu wymienione w paragrafie 3 pkt 2 uzgadniane są w drodze głosowania i w trybie głosowania , jak przy podejmowaniu uchwał.

4. Dyrektor Szkoły dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej szkoły.

5. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata i uczestniczy on w posiedzeniach Zarządu na prawach członka Zarządu.

VIII. Prawa i obowiązki członków Zarządu

§ 8

1. Członkowie Zarządu mają prawo do:

a. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat

b. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd

2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

   
© by Sp13.